Select another country or region to view content for your location.

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

In de volgende aanwijzingen krijgt u een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het impressum van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, als u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website oproept.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze toegankelijkheid van de website mogelijk te maken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker van de site te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het impressum vermeld staat. Bovendien heeft u een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans op anonieme basis plaats; aan de hand van het surfgedrag kan uw persoon niet vastgesteld worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden tot bezwaar.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Duitsland

Telefoon: +49 (0)7071 8801-0
E-mail: info@brennenstuhl.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel processen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op gegevensbeschermingswetten heeft de betrokkene bovendien het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingsrecht is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming gevestigd is. Een lijst van alle functionarissen voor gegevensbescherming van de deelstaten en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet "http://" maar "https://" staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorzendt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, wissing

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het colofon vermeld staat.

Bezwaar tegen reclamemails

Er wordt bij dezen bezwaar gemaakt tegen gebruik van in het kader van de colofonplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor overdracht van niet expliciet aangevraagde reclame. De exploitant van de pagina's behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongewenste verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

Meldportaal voor de wet bescherming klokkenluiders (HinSchG), Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) en gedragscode

Wij hebben een meldportaal voor meldingen van wangedrag in de zin van § 2 HinSchG, de § 8 LkSG en onze Gedragscode. Het meldportaal wordt beheerd in overeenstemming met de procedureregels van de HinSchG.

Wij gebruiken hiervoor een dienst van bbg bitbase group GmbH, Am Heilbrunnen 47, 72766 Reutlingen, Duitsland.

Wij behandelen informatie conform § 8 LkSG, §§ 8, 9 HinSchG vertrouwelijk.

Het doel van het meldportaal is om meldingen te controleren en te documenteren, voor intern onderzoek en, indien nodig, door te geven aan bevoegde instanties om onrechtmatig wangedrag te melden in overeenstemming met § 2 HinSchG, § 2 Abs. 1, Anlage Nr. 1 t/m 11 LkSG en onze Gedragscode in het bedrijf en in onze toeleveringsketen.

Klokkenluiders kunnen zich op onze website registreren om gebruik te maken van het klokkenluidersportaal. Om te registreren, in te loggen en contact te leggen, verwerken we gegevens die de internetbrowser automatisch doorgeeft en persoonlijke gegevens die u als klokkenluider kunt verstrekken: Toegangsgegevens, titel (indien verstrekt), voor- en achternaam (indien verstrekt), contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer of postadres, indien verstrekt), persoonsgegevens in de melding, in het bijzonder gedragscontroles met bijbehorende feiten.

U hebt de mogelijkheid om anoniem te registreren. U ontvangt dan een unieke identificatiecode die u toegang geeft tot een gesloten ruimte voor gegevensbescherming. Hier heeft u de mogelijkheid om uw commentaar te geven.

Geen gegevens worden zonder uw toestemming doorgegeven aan derden buiten uw bedrijf, tenzij dit wettelijk of door een bevel verplicht is, zoals § 9 HinSchG of § 17 LkSG. De gegevens kunnen vervolgens worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties of rechtbanken.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 a) GDPR uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en in overeenstemming met de Gedragscode, alsmede anderszins in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 c) GDPR de wettelijke verplichtingen volgens § 8 LkSG en § 12 HinSchG. De verwerking in verband met de gedragscode gebeurt voor werknemers op basis van hun contractuele verplichtingen overeenkomstig Art. 6 para. 1 zin 1 b) GDPR in samenhang met Art. 88 GDPR, § 26 BDSG en anderszins overeenkomstig Art. 6 para. 1 zin 1 f) GDPR, waarbij ons gerechtvaardigd belang is het toezicht op de naleving van onze gedragscode.

Daarnaast Art. 9 en 10 GDPR in acht worden genomen als u bijzonder gevoelige gegevens verstrekt, zoals gegevens over uw gezondheid, seksualiteit, afkomst of strafbare feiten.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Volgens § 11 HinSchG is dit meestal na drie jaar het geval en volgens § 10 LkSG meestal na zeven jaar. Andere opslagverplichtingen op grond van contractuele relaties en verwerking voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, zoals opslagverplichtingen van zes of tien jaar op grond van handels- en belastingwetgeving, evenals langere opslag voor de duur van juridische geschillen, blijven onaangetast.

Let op het algemene gedeelte over de rechten van betrokkenen in ons privacybeleid.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Functionaris voor gegevensbescherming
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Duitsland

Telefoon: +49 (0)7071 8801-0
E-mail: datenschutz@brennenstuhl.de

4. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

Onze internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

Door de provider van de pagina's wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden verzonden. Dit betreft:

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de oproepende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

Basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier aangeeft, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens (onderneming of particulier, voornaam, achternaam, onderneming, telefoon, e-mailadres, adres, land, uw bericht voor ons) worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

B2B Portal Gegevensverwerking bij gebruik van een klantaccount

Het gebruik van ons B2B-portaal op onze website https://www.brennenstuhl.nl/nl-NL/b2b-service-portal is uitsluitend gericht op commerciële leveranciers en is gekoppeld aan de informatie die wij over u hebben vanuit ons merchandise managementsysteem, zoals naam, e-mailadres en uw bedrijfsfunctie.

Om de functies van het B2B-portaal te kunnen gebruiken, moet u zich - als u geen uitnodiging heeft ontvangen - laten activeren door uw verantwoordelijke contactpersoon in de verkoop. De registratie vindt plaats via uw e-mailadres en een door u toegekend wachtwoord. Daarna kunt u de bestellingen, de leveringsstatus en nog veel meer digitaal bekijken.

De volgende gegevens worden door ons systeem automatisch opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft:

  • Datum, tijdstip van registratie
  • IP-adres
  • Uitgevoerde evenementen, zoals catalogusbestellingen of prijsinformatie over artikelen

Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen en vervolgens verwijderd. Als u de toegang tot uw klant wilt laten verwijderen, worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Verwijdering is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke of rechtstreeks via de verkoopafdeling.

In geval van niet-gebruik van de B2B Portal zullen wij de B2B Portal-toegang die niet binnen een periode van 12 maanden is gebruikt, verwijderen.

5. Sociale media

Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Twitter & Co.)

De inhoud op onze pagina's kan privacyconform worden gedeeld via sociale netwerken als Facebook of Twitter. Deze pagina maakt hiervoor gebruik van Shariff. Deze tool brengt het directe contact tussen de netwerken en gebruikers pas tot stand, als de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Een automatische verzending van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platformen vindt niet plaats door deze tool. Is de gebruiker aangemeld bij een van de sociale netwerken, dan verschijnt bij het gebruik van de socialknoppen van Facebook, Twitter & Co. een informatievenster, waarin de gebruiker de tekst voor het verzenden kan bevestigen.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina privacyconform delen in sociale netwerken, zonder dat complete surfprofielen door de exploitanten van de netwerken worden samengesteld.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina's en ook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van gegevens in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over het in opdracht verwerken van gegevens en zetten bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming volledig om.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers aan de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerichte reclame van Google en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen voorkomen zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen registratie van gegevens".

Google Tag Manager

Google Tag Manager wordt gebruikt op onze website. De Google Tag Manager is een oplossing van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarmee we onze websitetags via een interface kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics 4 en andere Google-marketingdiensten in ons online aanbod kunnen integreren).

De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers. De Google Tag Manager activeert andere tags (cookies en pixels), die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. We wijzen hier apart op. Als de gebruiker een deactivering heeft uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en gegevens waarmee wij kunnen controleren dat u de houder van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet dan wel alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief vermeldt, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die wij over u opslaan voor het verzenden van de nieuwsbrief, zullen wij bewaren tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Daarna worden deze gegevens gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

8. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina YouTube. Exploitant van de pagina's is de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een van onze pagina's met een plug-in van YouTube bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft.

Als u aangemeld bent op uw YouTube-account, dan stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden.

Wij maken gebruik van YouTube om onze internetpagina's aantrekkelijker weer te geven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartdienst Google Maps. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze verzending.

Wij maken gebruik van Google Maps om onze internetpagina's aantrekkelijk weer te geven. Daarnaast zorgen we er zo voor dat de locaties die wij op onze website aangeven, makkelijker te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

9. Online marketing en partnerprogramma's

Amazon-partnerprogramma

De beheerders van de pagina's nemen deel aan het Amazon-EU-partnerprogramma. Op onze pagina's worden links naar de pagina van Amazon.de geïntegreerd waaraan wij via teruggave van advertentiekosten geld kunnen verdienen. Amazon maakt daarvoor gebruik van cookies om de herkomst van bestelling te kunnen natrekken. Daardoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op onze website heeft geklikt.

De opslag van "Amazon-cookies" geschiedt op basis van art 6 punt f AVG. De websitebeheerder heeft hier een gerechtvaardigd belang bij, aangezien alleen door middel van cookies de hoogte van zijn partnervergoeding vast te stellen is.

Meer informatie over gegevensbescherming door Amazon vindt u in de privacyverklaring van Amazon: https://www.amazon.nl/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201547550.